Algemene voorwaarden van Cribster

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Identiteit ondernemer

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4: Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5: Het herroepingsrecht 

Artikel 6: De prijs

Artikel 7: Nakoming overeenkomst

Artikel 8: Levering en uitvoering

Artikel 9: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11: Betaling

Artikel 12: Klachtenregeling

Artikel 13: Toepasselijk recht

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Artikel 1: Definities 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag 

Dienst: een door Cribster geleverde dienst, welke in ieder geval bestaat uit het ter beschikking stellen van een kledingstuk, kledingstukken of een wieg voor een overeengekomen periode die minimaal 1 maand bedraagt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de consument en Cribster voor het leveren van de dienst of het product. 

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer   

Cribster, eenmanszaak,  gevestigd te Utrecht (3572TG Utrecht) aan de Oude Kerkstraat 7. 

Telefoonnummers: 06 44335217 

Bereikbaarheid: telefonisch op werkdagen van 10:00 tot 21:00 uur

E-mail: [email protected]

KvK nummer: 68227264

Btw identificatienummer Nederland: NL126694874B01

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de elektronische overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden door Cribster langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. De algemene voorwaarden zijn daarnaast te vinden op de website van Cribster.

Artikel 4: Het aanbod & de totstandkoming van de overeenkomst   

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Cribster is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Informatie over het artikel betreft altijd indicatieve informatie. Alle afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door acceptatie daarvan door Cribster. Cribster stuurt aan de consument een elektronische bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5: herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand en buiten de verkoopruimte met betrekking tot de aankoop van een product of een dienstenovereenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cribster mag vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

Bij producten:  

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat bij de aankoop van een product in op

1°.          de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;
2°.   de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°.          de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°.          de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode; 

Bij diensten:

 1. bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten – zoals het huren van wiegjes – gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;

Verplichtingen consument

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals toegestaan in een winkel.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan omschreven in lid 4.

Uitoefening herroepingsrecht door consument 

 1. Als de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of een ondubbelzinnige e-mail te sturen aan [email protected].
 2. De consument zendt het product, zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.
 5. De consument is aansprakelijk voor een vergoeding pro rato over de periode dat het product in zijn/haar bezit is geweest. Hierbij wordt gewerkt met periodes van 0.5 maand.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Verplichtingen ondernemer

 1. Na ontvangst van de herroeping door de consument stuurt Cribster onverwijld een ontvangstbevestiging daarvan.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief leveringskosten, onverwijld docht binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Cribster mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 6: De prijs  

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen staan vermeld in Euro en zijn inclusief btw. Tot een bestelling van € 50,- wordt een bedrag van € 15,- aan handelingskosten gebracht. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 7: Nakoming overeenkomst   

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument. Indien items van de wieg ontbreken, dient de consument dit binnen 3 dagen na levering kenbaar te maken. Indien dit niet gebeurd en de wieg bij retournering niet compleet is, ligt het risico bij de consument. De ondernemer zal in dat geval een redelijke vervangingswaarde in rekening brengen. 

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De overeenkomst omtrent de huur van de kleding, een kledingstuk, wordt aangegaan voor de minimumduur van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt na verloop van de overeengekomen periode stilzwijgend steeds met een maand verlengd. De overeenkomst vangt aan op de dag van de bestelling. 
 2. De overeenkomst omtrent de huur van de wieg wordt aangegaan voor een minimuumduur van één maand.
 3. De bij overeenkomst overeengekomen duur vangt aan op de dag dat de consument de wieg, kleding of het kledingstuk heeft ontvangen.

Opzegging/Beëindiging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen.
 2. De overeenkomst ten aanzien van de huur van kleding of een kledingstuk eindigt, na de overeengekomen duur, door retourzending van de betreffende kleding of het kledingstuk. Indien de consument de overeenkomst wenst te beëindigen dient de kleding of het kledingstuk een (kalander)maand na de dag van ontvangst daarvan retour te worden aangeboden bij PostNl. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt de huur van

de kleding of het kledingstuk met een maand verlengd. De tweede huurtermijn gaat in op de laatste dag van de eerste termijn en bedraagt wederom een kalendermaand. 

 1. De overeenkomst ten aanzien van de huur van de wieg eindigt bij het aflopen van de overeengekomen huurperiode. De wieg dient rond de einddatum van de overeenkomst retour te worden aangeboden bij PostNl. De datum dient zo dicht mogelijk bij de einddatum van de overeenkomst te liggen en mag de einddatum niet met meer dan vijf dagen overschrijden. 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Cribster geleverde producten blijven eigendom van Cribster.
 2. Het is de consument niet toegestaan de producten van Cribster op enigerlei wijze te wijzigen.
 3. Het verkopen van producten van Cribster is de consument niet toegestaan.

Artikel 11: Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen direct na het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan.
 2. De consument kan de verschuldigde bedragen door middel van overschrijving via de bank voldoen.

Artikel 12: Klachtenregeling   

 1. Klachten omtrent de dienst of het product kunnen door de consument worden toegezonden aan [email protected]. Cribster zal binnen redelijke termijn reageren op de klacht.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Cribster en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:             [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.